Genel

Olfaktometre Nedir?

Posted at 24 Şubat 2013 | By : | Categories : Genel | 0 Comment

olfactometry_clip_image002Olfaktometri Nedir?


Kokunun insanlar üzerinde yarattığı etki fiziksel sensörlerle ölçülemez. Ayrıca koku algısını, kokuyu yaratan maddelerin miktarına bağlı olarak tariflemek de mümkün değildir. Koku yaratabilecek birçok kimyasal madde mevcuttur. Bu nedenle, bir kokunun koku alma duyusu üzerinde yaratacağı etki, kokuya neden olan kimyasalların hangilerinin ve hangi oranlarda birarada bulunduğuna bağlı olarak çok fazla değişim gösterebilir. Bu kimyasalların neler olduğunu, analiz yaparak bulmak çok güçtür. Karışım içindeki  bazı ana bileşenlerin tayin edilmesi yolu ile karışımdaki koku şiddeti ve koku  konsantrasyonları arasında bir bağıntı bulmak da mümkün değildir. Ayrıca teknik olarak geliştirilen sensörler ile de kokunun hoş veya nahoş olarak değerlendirmesi veya hoş/ nahoş koku ayrımının yapılması olanaksızdır. Bu ayrımı ancak insan burnu yapabilmektedir. Bu nedenlerle, insan burnu koku ölçümü yapmak için bilinen en iyi sensör olarak kabul edilmektedir.Olfaktometri, temel olarak kokulu gazın kontrollü olarak belli konsantrasyonlarda insan burnuna sunulması ve bu kokunun insanın koku alma duyusu üzerinde yarattığı etkinin ölçülmesi yöntemidir.

Olfaktometri, 2 ana prensibe dayanmaktadır:

Bilinen belli bir kokuyu bilinen konsantrasyonlarda insan burnuna sunarak ve yarattığı etkiyi ölçerek burnun koku alma yeteneğini kalibre etmek, İnsan burnunu bir dedektör olarak kullanarak bilinmeyen koku konsantrasyonlarını tayin etmek. Olfaktometri yöntemini kullanarak koku konsantrasyonunu ölçen cihazlara “Olfaktometre” denilmektedir.

Olfaktometre Sonuçları Nerede Kullanılır?

Olfaktometre ile ölçülen koku konsantrasyonu, Kokulu gazların atmosferde dağılımının modellenmesinde ve beklenen koku imisyon değerlerinin hesaplanmasında kullanılabilir Olfaktometre ile ölçülen koku şiddeti, kokunun “farkedilemez” den “çok kuvvetli koku” arasında değişen skalada yerleştirilmesine yardım eder. Ölçülen koku şiddeti koku kaynağına bağlıdır. Kokunun hedonik kalitesi (hoş/hoş olmama durumu) koku kaynağına bağlıdır. Koku konsantrasyonuna bağlı olarak düşük konsantrasyonda hoş olan bir koku, yüksek konsantrasyonlarda hiç hoş olmayabilir (rahatsız edici olabilir).